Saluton!


La Esperanto-klubo Sudtirolo intencas kontribui al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto kaj precipe al ĝia uzo kiel pontlingvo ankaŭ en Sudtirolo.

* Der Esperanto-klubo Sudtirolo möchte zur Verbreitung  der internationalen Sprache Esperanto und besonders zu deren Verwendung als Brückensprache auch in Südtirol  beitragen.

** L’ Esperanto-klubo Sudtirolo nasce con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore diffusione della lingua internazionale Esperanto e ad un suo uso come lingua ponte anche in Sudtirolo.

Por demandoj, proponoj, sugestoj ktp. bonvolu skribi al nia retpoŝtadreso.
* Fragen, Vorschläge und Anregungen senden Sie bitte an unsere Mail-Adresse.
**
Per domande, proposte e suggerimenti scrivete al nostro indirizzo e-mail.

esperantosudtirolo@gmail.com

Tutpaĝa anonco en la ĵurnalo “DIE ZEIT”

  • italiano vedi sotto

La 26-an 2023 de januaro en la germana semajna gazeto “DIE ZEIT” estis publikigita tutpaĝa anonco, kiu substrekas la utilecon de Esperanto por pli justa internacia komunikado.

In data 26 gennaio 2023 sul settimanale tedesco “DIE ZEIT” è stato pubblicato un annuncio a piena pagina per sottlineare l’utilità dell’esperanto per una communicazione internazionale più giusta.

Esperanto por Eŭropo

Die EU braucht besseres Sprachen-lernenhttps://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893  Dieser Vorschlag erreichte unter den mehr als 12000 eingereichten Vorschlägen an die EU-Zukunftskonferenz die meisten Stimmen. Damit  diese Willensäußerung auch eine nachhaltige Wirkung erzielt,  ist es notwendig die Abgeordneten zum EU Parlament sowie die Parlamentsabgeordneten der einzelnen Mitgliedsstaaten auf den Vorschlag aufmerksam zu machen. Senden wir deshalb an möglichst viele von ihnen möglichst viele Mitteilungen mit der Bitte die Anliegen des Vorschlags zu unterstützen. Hier ein Adressliste und ein Beispieltext. Postkarten wie die oben abgebildete liegen beim Meraner Weltladen auf (Verdistr. 2 hinter dem Vinschger Tor).

L’ UE ha bisogno di un miglior apprendimento delle linguehttps://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893 Questa proposta tra le oltre 1200 presentate alla conferenza sul futuro dell’UE ha ottenuto il maggior numero di voti. Affinchè la proposta abbia anche un effetto concreto è necessario che i contenuti della proposta vengano portati alla conoscenza dei deputati del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Mandiamo dunque a possibilmente molti di loro molte lettere, chiedendogli di sostenere la proposta. Qui trovate la  lista degli indirizzi e un esempio di testo. Alcune cartoline come quella della foto si trovano presso la Bottega del Mondo di Merano (via Verdi 2A dietro Porta Venosta)

EU bezonas plibonigitan lingvolernadonhttps://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893 La granda subteno faris ĝin la PLEJ multnombre apogita propono de la tuta EU-Konferenco! Grandega atingo, dank’al vi! Ĝi elstarigas Esperanton en la civitana konsulto. Por atingi daŭripovan efikon, necesas nun atentigi ĉiujn delegitojn de la Eŭropa Parlamento, la membroŝtatajn parlamentanojn kaj aliajn naciajn reprezentantojn. Mi jam skribis al multaj el ili, sed mi bezonas vian helpon. Haveblas adreslisto kaj ekzemplaj tekstoj por retmesaĝoj kaj leteroj. Detaloj en la informilo: https://mallonge.net/eu-karto.

Esperanto en ekspozicio de “KunstMeranoArte”

  • En la nuna ekspozicio de “KunstMeranoArte” nomata THE POETRY OF TRANSLATION estas ankaŭ parto dediĉita al Esperanto. Ni ĝiojas pro tiu kontribuo al disvastigo de la internacia lingvo.
  • In der aktuellen Ausstellung von “KunstMeranoArte” THE POETRY OF TRANSLATION gibt es auch einen Teil der dem Esperanto gewidmet ist. Wir freuen uns über diesen Beitrag zur Verbreitung der internationalen Sprache.
  • Nell’attuale mostra di “KunstMeranoArte” THE POETRY OF TRANSLATION c’è anche una parte dedicata all’esperanto. Questo contributo alla diffusione della lingua internazionale ci fa molto piacere.

    https://www.youtube.com/watch?v=laEyDxVPdes

Interesa artikolo pri Esperanto en la ĵurnalo “Der Burggräfler”

*deutsch siehe unten  **italiano vedi sotto

En septembro 1909 la ĵurnalo “Der Burggräfler – Meraner Anzeiger” publikigis tre detalan kaj pozitivan artikolo pri la internacia lingvo Esperanto.
La artikolo komencas kun la informo pri la tiam okazanta 5-a Univerala Esperanto-kongreso en Barcelona kaj poste priskribas unue la ĝeneralajn avantaĝojn de ne nacia pontlingvo kaj la apartajn avantaĝojn de Esperanto. Sekve ĝi parolas pri la jam ekzistantajn pli ol mil Esperanto societoj, pri la taŭgeco de la lingvo en ĉiuj kampoj kaj pri ĝia celo kunigi popolojn en justa maniero.
Bedaŭrinde en la nuna tempo ne plu aperas tiaj artikoloj en lokaj gazetoj.

La tuta artikolo en la germana trovebla ĉi tie.

*Im September 1909 veröffentlichte die Zeitung “Der Burggräfler – Meraner Anzeiger” einen sehr detaillierten und positiven Artikel über die internationale Sprache Esperanto.
Der Artikel beginnt mit der Information über den damals stattfindenden 5. Universellen Esperanto-Kongress in Barcelona, beschreibt dann zunächst allgemein die Vorteile einer nicht nationalen Brückensprache und die besonderen Vorteile von Esperanto. Anschließend geht es um die bereits bestehenden mehr als tausend Esperanto-Gesellschaften, die Angemessenheit der Sprache in allen Bereichen und um deren Ziel, Menschen auf gleichberechtigte Weise zusammenzubringen.
Leider erscheinen solche Artikel heute nicht mehr in lokalen Zeitungen.

Den vollen Wortlaut des Artikels finden sie hier.

** Nel settembre 1909 il giornale “Der Burggräfler – Meraner Anzeiger” pubblicò un articolo molto dettagliato e positivo sulla lingua internazionale esperanto.
L’articolo comincia con l’informazione sul 5 ° Congresso Universale dell’Esperanto che in quel periodo era in corso a Barcellona. Poi descrive prima i vantaggi generali di una lingua-ponte non nazionale e poi i modo particolare i vantaggi dell’esperanto. In seguito parla delle oltre mille società di esperanto allora già esistenti, dell’applicabilità della lingua in tutti i campi e del suo obiettivo di unire le persone di tutto il mondo in modo equo.
Sfortunatamente oggi articoli così non appaiono più sui giornali locali.

Tutto l’articolo in lingua tedesca si trova qui.

“La vero pri Suda Tirolo” en la historia biblioteko de Merano

*deutsch siehe unten  **italiano vedi sotto
La dua libro de la antikva biblioteko de Merano kiu ne nur rilatas al Esperanto sed estas skribita tute en Esperanto estas la libro „La vero pri Suda Tirolo“ publikigita en 1927. Kiel aŭtoro estas nomata Hans Fingeller sed estas konate ke tiu estas kaŝnomo. La autoro de la germalingva origanalo „Die Wahrheit über Süd Tirol“ estis Ernst Mumelter la estro de la oficejo por Sudtirolo en Innsbruck kaj eksa distriktestro de Bozen/Bolzano. La libro draste priskribas la subpremojn suferitajn de la germanlingvaj sudtirolanoj dum la faŝisma periodo sed li subtaksas la fakton, ke en la suda parto de Sudtirolo nome en Trentino la loĝantaro estis itallingva jam sub la Habsburgoj.
El hodiaŭa vidpunkto pli ol la enhavo de la libro estas interese la fakto, ke evidente Mumelter supozis ke per la traduko al Esperanto de sia verko li povu konatigi pli vastan iternacian publikon kun la suferojn de la germanlingvaj sudtirolanoj. Tio signifas ke tiam la konsidero de Esperanto estis certe pli alta ol nuntempe.

*Der Autor der des deutschsprachigen Originaltextes war Ernst Mumelter (1879-1863), Leiter der Arbeitsstelle für Südtirol in Innsbruck und bis 1925 letzter Bezirkshauptmann von Bozen.
Interessant ist besonders, dass Mumelter eine Esperanto-Übersetzung seines Werkes anfertigen ließ. Offensichtlich war er überzeugt, dadurch weltweit mehr Menschen für die Südtiroler Anliegen sensibilisieren zu können.

**L’autore del testo originale in lingua tedesca era Ernst Mumelter (1879-1863), capo dell’ufficio per il Sudtirolo a Innsbruck e fino al 1925 ultimo capitano distrettuale di Bolzano.
È particolarmente interessante, che Mumelter abbia fatto fare una traduzione in esperanto del suo lavoro. Ovviamente era convinto che con ciò avrebbe potuto sensibilizzare più persone in tutto il mondo al problema dei sudtirolesi sotto il fascismo.

Esperanto-lernolibro en la historia biblioteko de Merano

Lernolibro de EsperantoLa historia biblioteko de Merano estas kolekto de libroj, kiuj ĝis la jaro 1918 estis konservata en la urba muzeo. Plejparto de la libroj pritraktas argumentojn, kiuj rilatas al Tirolo kaj tio veras ankaŭ por la libro en Esperanto, pri kiu mi parolos en alia afiŝo.
Ĉi tie mi volas prezenti la Esperanto lernolibron de la jaro 1906, troviĝanta en la biblioteko. La libro nomiĝas “Methodisches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto” (Metoda lernolibro de la internacia helplingvo Esperanto). La libro estas destinata al germanlingvaj lernantoj kja havas entute 180 paĝojn. Eb la unuj 80 paĝoj ĝi pritraktas gramatikon, poste estas 20 paĝoj de ekzercoj pri tradukado, legado kaj konversacio kaj fine troviĝas vortaro.
Trarigardante la libron, mi konstatis, ke ĝi aperas kvazaŭ kiel nova kaj ŝajnis al mi ke multaj paĝoj neniam estis malfermitaj. Estas sciate, ke komence de la 20-a jarcento ekzistis kelkaj esperantistoj en la zono, sed evidente nur tre malmultaj uzantoj de la tiama muzea biblioteko uzis la prezentitan libron por lerni la lingvon, kvankam ĝi estas laŭ mi didaktike bone konceptita kaj tute taŭga por lernado. La libro enhavas ankaŭ belan bildon pri la arto lerni Esperanton facile, rapide kaj ĝisfunde.

Esperanto leciono dum Eŭropa-tago

* deutsch siehe unten   ** italiano vedi sotto

La 11-an de majo 2018 dum la Eŭropa-tago en la lerneja zono de Merano okazos ankaŭ unu-hora Esperanto leciono por entute 34 lernantoj. Parto el ili estas denaske germane-parolantoj kaj la aliaj itale-parolantoj. Estos interese vidi ĉu ili pretos uzi Esperanton por simpla dialogo.

** Il giorno 11 di maggio 2018 durante la giornata europea nella zona scolastica di Merano ci sara anche un ora di Esperanto per 34 studenti. Parte di questi sono di lingua italiana, altri di ingua tedesca. Sara interessante vedere, se accetteranno di usare l’esperanto per un semplice dialogo.

* Am 11. Mai 2018 wird anlässlich des Europatages in der Schulzone Meran auch eine Esperantostunde für 34 Schüler stattfinden. Ein Teil davon sind deutscher ein anderer Teil italienischer Muttersprache. Es wird interessant sein zu sehen, ob sie bereit sind Esperanto für einen einfachen Dialog zu verwenden.

Antaŭsomera renkontiĝo

** italiano vedi sotto

La lasta renkontiĝo antaŭ la somera paŭzo okazos venontan lundon la 26-an de junio 2017 je la 18-a horo en la “mediateca” de Merano en “Piazza de la rena”. Ni parolos pri la apo “amikumu”, la itala kongreso en Heraclea kaj pri niaj estontaj renkontiĝoj en aŭtuno. Nepre ĉeestu.

** Ci vediamo ancora una volta prima della pausa estiva il giorno 26 giugno alle ore 18 nella mediateca di piazza della rena in occasione del caffè delle lingue.
Tutti gli interessati sono benvenuti.

Amikumu

* italiano/deutsch vedi sotto/unten
Se dum viaj someraj vojaĝoj vi volas scii, ĉu en via proksimo estas esperantistoj, instalu la apon amikumu. Tial vi povos renkontiĝi kaj kune praktiki la lingvon.
Havu belan someron kaj gojigajn renkontiĝojn.
* Se durante i vostri viaggi estivi volete sapere se nelle vostre vicinanze ci sono esperantisti, installate la app amikumu. Così potrete incontrarvi e praticare la lingua.

Schönen Sommer mit vielen erfreulichen Begegnungen.

Ĝis la revido en aŭtuno

Renkontiĝo kun spektado de filmetoj

* deutsch siehe unten ** italiano vedi sotto

Ni renkontiĝos sabaton la 6-an de majo je la 18-a horo en OstWest klubo en Merano. Ni spektos du filmetojn de la filmkonkurso “Teo kaj Amo” kaj parolos pri ili. Poste ni parolos pri la “Germana Esperanto Kongreso” kaj nia estontaj renkontiĝoj. Nepre alvenu!

* Wir treffen uns am Samstag 6. Mai um 18 Uhr im OstWest Klub in Meran. Wir schauen uns zwei Kurzfilme des Wettbewerbs “Teo kaj amo” an und reden über die nächsten Treffen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

** Ci vediamo sabato 6 maggio alle 18 nel Club Estovest di Merano. Vedremo due brevi filmati del concorso “Teo kaj amo” e parleremo dei futuri incontri. Tutti gli interessati sono invitati.